Biroul resurse umane, salarizare, arhiva si paza
 
Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu, 245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: resurse.umane@primariahorezu.ro
 
Atributii:
      Elaboreaza impreuna cu celelalte compartimente proiectul regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Horezu, judetul Valcea.
      Urmareste intocmirea si reactualizarea fiselor posturilor si inscrierea tuturor sarcinilor si lucrarilor ce trebuie realizate de salariatii din cadrul compartimentelor de specialitate.
      Organizeaza concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul aparatului propriu, la solicitarea acestora.
      Aplica reglementarile legale privind salarizarea personalului din aparatul propriu al primariei.
      Prezinta consiliului local spre analiza si aprobare statele de functii ale aparatului de specialitate al Primarului, cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie, in fiecare an bugetar, in limita fondurilor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul respective.
      Pregateste toate documentatiile necesare aprobarii de catre consiliul local, a statelor de functii, cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie.
      Asigura asistenta de specialitate la elaborarea normelor si normativelor de personal ale Serviciilor si institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Horezu.
      Propune organizarea de concursuri pentru incadrarea in munca, avansarea in grade sau trepte profesionale potrivit prevederilor legale.
      Propune spre aprobare locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporurilor pentru conditiile grele de munca, periculoase sau vatamatoare.
      Se ingrijeste de intocmirea aprecierilor si de stabilirea calificativelor anuale pentru intregul personal al primariei.
      Efectueaza lucrarile legate de incadrarea, transferarea, pensionarea sau incetarea contractului de munca pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu.
      Tine evidenta personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu si a carnetelor de munca ale salariatilor.
      Urmareste completarea si semnarea declaratiilor de avere conform Legii nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii functionarilor publici si a unor persoane cu functii de raspundere, de catre functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii publice.
      Intocmeste legitimatii pentru salariatii aparatului propriu.
      Intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora, precum si a concediilor de odihna care se acorda pentru evenimente familiare deosebite si a concediilor fara plata, care se acorda conform prevederilor legale.
      Asigura programarea personalului, pe baza de grafic, in vederea efectuarii de catre acesta a serviciului pe institutie(ofiter de serviciu).
      Urmareste asigurarea ordinei si disciplinei in munca controland prezenta la lucru, in timpul programului stabilit, precum si verificarea si vizarea pontajelor pentru personalul propriu al primariei.
      Se ingrijeste de pastrarea carnetului unic cu ordine de deplasare si tine evidenta acestora.
      Organizeaza formele de perfectionare profesionala a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului.
      Colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul administratiei publice locale, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative si alte institutii de profil, care potrivit legii, raspund de perfectionare in unele domenii si specialitati, in vederea elaborarii si definitivarii programului de perfectionare al personalului.
      Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului.

      Activitatea Biroului Resurse Umane este reglementata de urmatoarele acte normative:
      -Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
      -Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;
      -Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
      -Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit? a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
      -Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, actualizata;
      -H.G.nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici;
      -H.G.nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica;
      -H.G.nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
      -H.G.nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
      -H.G.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare:
      -H.G.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite si a normelor de evaluare a performanetelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale;
      -Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
      -O.U.G.nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
      -Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca;
      -Legea nr. 677/2001, privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date;
      -Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
      -Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public;
      -O.G.nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
      -H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
      -Ordin nr. 7660/2006 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
      -Ordin nr. 9055/2006 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2006;
      -Ordin nr. 20/2007 al ministrului muncii, solidarittaii sociale si familiei privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic;
      -O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007;
      -O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ?i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
      -Ordin nr. 500/2007 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere;
      -Ordinul nr. 1900/2007 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de învatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea în care iti desfasoara activitatea.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima modificare: 13 Octombrie 2008